The paperback is among the top 50 Statistics books (many thousands) in popularity at amazon.com 9 Sept. 23Today .......... 1.1K unique readers ...... 12K requests.......... official Cloudflare stats ..........

FAQ Soalan lazim dalam Statistik

Berikut ialah senarai soalan lazim dalam Statistik oleh pelajar, penyelidik dan selalunya oleh ahli statistik.

S. Percubaan saya mempunyai tiga kumpulan. Bolehkah saya menjalankan ujian-t untuk menguji perbezaan antara min1 dan min2, min1 dan min3, min2 dan min3?


Tidak, anda tidak boleh menjalankan ujian-t berulang. Taburan-t mengambil kira penggunaan ujian sekali sahaja. Jalankan ANOVA sehala.

S: Apakah formula untuk darjah kebebasan df?


Formula untuk darjah kebebasan (df) ialah: bilangan markah yang masuk ke dalam pengiraan min tolak 1. Nota penting: Dalam ANOVA kita mengira min min. Di sini df=bilangan min yang masuk ke dalam pengiraan min tolak 1.

S: Apakah formula untuk lengkung normal piawai?

Formula yang mencipta lengkung normal piawai ialah:
$$y={{1\overσ\sqrt{2π}}}e^{-{(χ-μ)^2}\over2σ^2}$$

S: Apakah skor z?

Skor z ialah sisihan piawai di mana skor terletak. Formula untuk pengiraan skor z ialah:
$$z={(X-\bar{X})\over{s}}$$ Contoh: Taburan dengan min 80 dan sisihan piawai 5, apakah luka z untuk skor 90? z=90-80/5=10/5=2

normal-curve-z-score

S: Apakah reka bentuk small-n?


Reka bentuk small-n ialah reka bentuk eksperimen bukan statistik yang menggunakan sangat sedikit subjek. Mereka memberi tumpuan kepada pemerhatian terperinci ke atas tingkah laku setiap subjek dan bukannya purata dan analisis kebolehubahan subjek. Mereka diperkenalkan oleh ahli tingkah laku pujukan Skinnerian.

S: Apakah ujian pasca hoc?


Ujian post-hoc, juga dipanggil ujian "a posteriori", ialah ujian statistik yang digunakan untuk perbandingan individu bagi min selepas analisis varians (ANOVA) telah dilakukan. Kesemuanya adalah berdasarkan logik keperluan untuk menjadikannya lebih sukar untuk mencapai kepentingan statistik, kerana secara teorinya semakin banyak ujian yang dilakukan, semakin besar kebarangkalian untuk mencari kepentingan.
Berikut ialah senarai ujian post--hoc yang paling kerap digunakan:
Ujian pelbagai julat (MRT) baharu Duncan
Ujian Berbilang Perbandingan Dunn.
Perbezaan Kurang Ketara Fisher (LSD)
Newman-Keuls.test
Ujian Scheffé .........Next
Rate it: 
Average: 5 (11 votes)